Hereksamen inligting

Hereksamen inligting

HEREKSAMEN MEI/JUNIE 2021 VIR 2020 NSS-KANDIDATE
Aan alle 2020 matrikulante wat wil aansoek doen om in Mei en Junie hereksamen te skryf.

NB!  Die skryf van die hereksamen in Mei en Junie 2021 word beperk slegs vir kandidate wat vir die 2020 NSS-eksamens geregistreer het.

Prosedure:

  1. Jy moet eerstens `n afskrif van jou simbolestaat asook asook jou identiteisdokument/ -kaart maak.
  2. Daarna moet jy die hereksamen-aansoekvorm by Me. T de Wet by ontvangs te Hoërskool Nelspruit kom haal en voltooi.
  3. Die afskrifte van die simbolestaat en ID word dan aan die aansoekvorm geheg.
  4. Hattingh gaan die aansoekvorm onderteken en daarna sal ek al die aansoeke by die kringkantoor gaan inhandig.
  5. Die aansoekvorms moet voor of op Woensdag, 24 Maart 2021, by die skool ingehandig wees sodat ons dit kan voorberei vir inhandiging by die kringkantoor.
  6. Geen laat aansoeke sal aanvaar of verwerk word nie.

 

HEREKSAMEN VIR KANDIDATE WAT NIE IN 2020 VIR DIE NSS-EKSAMEN GERIGISTREER WAS NIE
Oud leerders wat voor 2020 gematrikuleer het en wat hereksamen in sekere vakke wil skryf, kan dit nie in Junie skryf nie, maar wel in November. Indien daar egter die behoefte bestaan om in Mei/Junie te wil skryf moet die aansoekvorm by die skool verkry word. Daar moet egter stawende bewyse aangeheg word soos byvoorbeeld die toelatingsvereiste vanaf die universiteit; `n skriftelike gemotiveerde versoek vanaf aansoeker of ouers/voogde van aansoeker; gewaarmerkte afskrif van simbolestaat en ID-dokument.

Die aansoekvorms moet voor of op Woensdag, 24 Maart 2021, by die skool ingehandig wees sodat ons dit kan voorberei vir inhandiging by die kringkantoor.

Geen laat aansoeke sal ook in hierdie geval aanvaar of verwerk word nie.

 

HERNASIEN/HERKONTROLEER VAN EKSAMENSKRIFTE
Alle 2020 matrikulante kan teen die voorgeskrewe tarief vir hernasien/herkontroleer van hulle eksamenskrifte aansoek doen. Registrasie moet gedoen word by Eksamenafdeling van die Mpumalanga Onderwysdepartement se kantore in Valencia te Nelspruit. U moet toesien dat u slegs een keer vir hernasien/herkontroleer aansoek doen.

Aanlyn registrasie is ook beskikbaar op www.eservices.gov.za. Indien u meer inligting verlang, kan u die Mpumalanga Onderwyswebtuiste besoek.

Fooie vir hernasien en herkontroleer van eksamenskrifte per vak:

          HERNASIEN: R120-00

          HERKONTROLEER: R29-00

Besigtiging van eksamenskrifte (mag slegs gedoen word na hernasien of herkontroleer van uitslae.

Fooie vir besigtiging R234-00

Sluitingsdatum Woensdag, 3 Maart