PALMDRAERS

NHS is ‘n dinamiese skool wat op akademiese-, sport- en kultuurterreine uitstekend presteer en in gerekende kringe as die topskool in Mpumalanga beskou word. Die skool is egter absoluut afhanklik van die betaling van skoolfonds ten einde gehalte onderwys en die suksesvolle dag tot dag bestuur van die skool te verseker. Daar is egter ‘n groeiende getal ouers wat nie in staat is om die skoolfonds wat gehef word, te betaal nie. Gevolglik kwalifiseer hierdie ouers vir statutêre kwytskelding, soos voorsien in die Skolewet. Dit bring mee dat die skool se bedryfsbegroting onder druk kom. Een projek om die skool in hierdie verband te ondersteun, is ‘n aftrekorder-model wat behels dat u ‘n keuse kan uitoefen om ‘n maandelikse bedrag van so min as R100 aan hierdie verdienstelike saak te bewillig. Dit is egter belangrik om kennis te neem dat hierdie fonds nie vir die doel van spesiale projekte of die oprig van nuwe fasiliteite op die been gebring is nie, maar om direkte ondersteuning te bied aan behoeftige leerders soos nodig en dus ook by te dra tot die dag tot dag bestuur van die skool waar daar ’n tekortkoming is as gevolg van swak betaling van skoolfondse. Navrae: Me. Elsabe Steyn (esteyn@nelliesh.co.za)

Die doelstellings van die Palmdraers is:

  • om te dien as ondersteunersklub vir die aktiwiteite van Hoërskool Nelspruit;

  • om geleenthede te skep vir die klub se lede om gesellig met mekaar te verkeer en gesamentlik as ’n ondersteunersgroep vir Hoërskool Nelspruit op te tree;

  • om fondse in te samel wat hoofsaaklik aangewend sal word vir ontwikkelingsprojekte van Hoërskool Nelspruit en die klub se aktiwiteite;

  • om te alle tye ware sportmangees by klublede en leerders van Hoërskool Nelspruit te kweek.

GESELS VANDAG MET NELLIES